ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  และค้นคว้า  หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ตลอดจนทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ใช้ประกอบการจัดทำผลงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปฎิบัติขั้นตอนการทำ การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและนำเสนอเค้าโครง  เทคนิคการนำเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดทำโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานได้  โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการทำโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน  และสามารถนำความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงาน และ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศ


คำแนะนำการใช้บทเรียน
1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรียงลำดับไป
2. ให้ทำใบงานแล้วส่งครูในชั่วโมงเรียน
3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน