วิชา IS (Independent Study) คือ วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) เป็นวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล

คําอธิบายรายวิชา 

I20202  การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) กลุ่มสาระการเรียนรู้ IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จาก การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คําจํานวน 2,500 คํา มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด อย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็น ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ