วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่วิชาลูกเสือเนรนารี ชุมนุม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น