วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่วิชาลูกเสือเนรนารี ชุมนุม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น

1. ความหมายและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 2.การออกแบบหุ่นยนต์อย่างง่าย 3. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 4. งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5. ปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย 6. ฝึกปฏิบัติปรับแต่งหุ่นยนต์ 7. แข่งขันหุ่นยนต์